Inici / Beneficis

Beneficis

Una xarxa d'energia europea interconnectada és vital per a la seguretat energètica d'Europa, així com per a aconseguir una major competitivitat i assolir millor els objectius de la política de descarbonització i política climàtica amb què s'ha compromès la Unió Europea. Una xarxa interconnectada ajudarà a assolir l'objectiu de la Unió de l'Energia: garantir una energia assequible, segura i sostenible, compatible amb el creixement i l'ocupació a tota la Unió Europea

Seguretat en el subministrament

Les interconnexions permeten a un país importar electricitat d'un altre quan es necessita, com quan el consum és elevat o en cas d'incident tècnic.

Els sistemes elèctrics són més estables com més mallats i interconnectats estan. Les interconnexions són el vector principal per a la seguretat de subministrament. Permeten als països donar-se suport mútuament en situacions extremes i ajuden a fer front a possibles condicions meteorològiques adverses d’una manera segura i eficient, per tal de poder prevenir o reduir al mínim les conseqüències per a l'activitat econòmica i per a la població.

Per exemple, recentment la interconnexió HVDC amb França a través de Catalunya va permetre recuperar el sistema elèctric de Girona dels incidents causats pel temporal Gloria el gener de 2020, i va contribuir a un ràpid restabliment del subministrament d’una manera controlada i segura.

En aquest cas, el dilluns 20 de gener, Espanya va importar 1.800 MW de França, la qual cosa representa aproximadament el consum d’1,8 milions de llars.

Model sostenible i descarbonitzat

La connexió de les xarxes nacionals permetrà que les energies renovables flueixin per tot Europa i que estiguin disponibles per als consumidors europeus.

Una xarxa convenientment interconnectada permetrà que l'energia eòlica del mar del Nord o l'energia solar del sud d'Europa estiguin a la disposició de tots els ciutadans europeus. A més, les interconnexions permetran reduir les necessitats de capacitat total instal·lada aprofitant la complementarietat de les energies renovables i tenint en compte un territori més ampli: així, és possible que, si falta sol en una zona, es pugui utilitzar el vent que està bufant en una altra, i viceversa.

A mesura que augmenta la capacitat d'interconnexió, es maximitza el volum d'energia procedent de fonts renovables que un país pot integrar amb seguretat. La raó és que l’energia renovable que no sigui necessària per al seu propi sistema es pot enviar a altres sistemes veïns en qualsevol moment, en comptes de ser malgastada.

Les energies renovables són crucials per a la transició energètica i la descarbonització econòmica europea, que només serà possible si augmentem la capacitat d'absorció d'energia neta en el sistema elèctric.

D'acord amb el Pla decennal de desenvolupament (TYDP) elaborat per ENTSO-e el 2018, el projecte del golf de Biscaia permetrà integrar entre 1 146 440 MWh/any i 4 182 210 MWh/any d'energia renovable el 2030 en funció de cadascun dels 3 escenaris estudiats*. Sense aquest projecte del golf de Biscaia aquesta energia quedaria restringida i, per tant, malgastada.
* Pendent d'informació addicional.

Mercat interior europeu de l'electricitat

Les interconnexions permeten que l'electricitat que circula a Europa sigui més barata, la qual cosa beneficia el consumidor.

La Unió Europea advoca pel desenvolupament d'un mercat interior de l'energia prou interconnectat perquè aquesta pugui circular lliurement entre tots els estats membres de manera similar a les connexions que existeixen en altres àrees, com les xarxes de telecomunicacions i transport o els intercanvis comercials. Sobre això, les interconnexions contribueixen a augmentar els intercanvis comercials d'energia entre els estats membres, de manera que amplien els mercats nacionals i ajuden a crear un veritable mercat interior europeu de l'energia.

Amb la capacitat que queda vacant en les línies i que no va destinada a la seguretat de subministrament, s'estableixen diàriament intercanvis comercials d'electricitat en què s'aprofiten de la manera més eficient possible les diferències en la producció d'electricitat de cada país. Per exemple, les interconnexions redueixen la necessitat de centrals de generació d'energia elèctrica de cada país per fer front als pics de demanda (a les 19.00 hores a França i a les 21.00 hores a Espanya) i redueixen els costos de generació.

Una xarxa d'energia interconnectada és essencial per assolir els objectius climàtics i energètics de la UE per a l’any 2030.

Aquestes són les principals pedres angulars de la política climàtica i energètica de l'Horitzó 2030 de la UE:

  • Impulsar la integració d'energies renovables com a font interna d'energia, i reduir així la dependència energètica. Pel que fa a aquest aspecte, la Unió Europea ha establert objectius vinculants respecte de l'ús d’energies renovables, que hauran de representar un 32% del consum final (inclosa una clàusula per a una possible revisió a l'alça el 2023).
  • Reduir les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle (almenys un 40% respecte dels nivells del 1990). Aquest objectiu vinculant ajudarà la UE a tenir una economia neutra des del punt de vista climàtic i a complir els compromisos adquirits en virtut de l'Acord de París. Com a part del Pacte Verd Europeu, la Comissió Europea té la intenció d'elevar aquest objectiu de manera responsable a un 50% com a mínim, i eventualment fins a un 55%.
  • Un objectiu de millora de l'eficiència energètica d'almenys el 32,5%, que ha d’assolir la UE en el seu conjunt el 2030, amb una clàusula de revisió a l'alça el 2023 (l'objectiu inicial del 27% per a l’any 2020 es va revisar l’any 2018).
  • Desenvolupar una Unió de l'Energia plenament operativa i interconnectada per tal de permetre la diversificació de l'energia i garantir la seguretat del subministrament.

Amb la finalitat d’assolir aquests objectius, les institucions europees promouen el desenvolupament de les interconnexions entre la península Ibèrica i la resta de la Unió Europea i hi donen suport polític. Així, el Consell Europeu de març de 2002, a Barcelona, va aprovar per primera vegada l'objectiu que els estats membres assoliren un nivell d'interconnexió elèctrica d'almenys el 10% de la capacitat de producció instal·lada el 2020. Posteriorment, en la cimera del Consell Europeu del 23 i 24 d'octubre de 2014, i recordant les conclusions de les reunions del Consell Europeu de març i juny de 2014, en què es va subratllar la necessitat de garantir la plena participació de tots els estats membres en el mercat interior de l'energia, els caps d'estat i de govern van instar la Comissió Europea que informés periòdicament el Consell Europeu amb l'objectiu d'arribar a l'objectiu del 15% el 2030, tal com va proposar la Comissió. Tots dos objectius s’assoliran mitjançant l'aplicació dels PCI; (...)1

A més, en el marc de la primera cimera sobre les interconnexions entre els caps d'Estat i de govern de França, Portugal i Espanya, i representants de la CE i del Banc Europeu d'Inversions, celebrada a Madrid el 4 de març de 2015, les parts van signar la Declaració de Madrid, amb què es reafirmava la importància de mobilitzar tots els esforços necessaris per assolir l'objectiu mínim d'interconnexió elèctrica del 10% no més tard de l’any 2020 i augmentar-lo en els anys següents2.

El suport al desenvolupament de les interconnexions necessàries entre el sistema elèctric de la península Ibèrica i la resta del mercat interior de l'electricitat a través de França també es va reflectir en la segona cimera per a les interconnexions energètiques celebrada el 27 de juliol de 2018 a Lisboa, amb la signatura de la Declaració de Lisboa, en què les parts reconeixen la pertinència de les conclusions a què s’ha arribat amb el debat sobre el paquet "Energia neta per a tots els europeus" en relació amb els objectius mínims establerts per a les interconnexions i, en particular, el Reglament sobre la governança de la Unió de l'Energia i l'Acció pel Clima, amb objectius del 10% i del 15% els anys 2020 i 2030 respectivament.3.. No obstant això, cada nova interconnexió estarà subjecta a una anàlisi costos-beneficis socioeconòmics i ambientals, i aquesta es durà a terme únicament si els beneficis potencials superen els costos.

 

1 http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-169-2014-INIT/es/pdf.

2 https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2015/DECLARACI%C3%93N%20DE%20MADRID%20esp%20FINAL.pdf.

3 https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2018/Declaracion%20Lisboa_InterconexionesEnergeticas2.pdf.

UE

The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Union is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.